Kalevikala.ee piletiostukeskkonna privaatsustingimused

Viimati muudetud 24.01.2024

PRIVAATSUSTINGIMUSTE KOHALDATAVUS

1.1 Käesolevad privaatsustingimused (edaspidi: Privaatsustingimused) kehtivad kõikidel juhtudel, millal Mustvee Vallavalitsus (edaspidi: Vald) töötleb vastutava töötlejana füüsiliste isikute (edaspidi: Andmesubjekt) isikuandmeid pakkudes piletiostukeskkonna teenust. (edaspidi: Platovormiteenus).

1.2. Platvormiteenus on piletiostukeskkonna teenus, mis on kättesaadav veebisaidil kalevikala.ee (edaspidi: Platvorm) ja mille raames saavad  kliendid (edaspidi: Lõppkasutajad) osta kalevikala.ee platvormil kalapüügivõistlusele pileteid.

1.3. Privaatsustingimused kehtivad ülaltoodud kuupäevast alates. Vald võib ühepoolselt Privaatsustingimusi muuta ja täiendada. Vald teavitab Andmesubjekte Privaatsustingimuste muudatustest, tehes need kättesaadavaks kalevikala.ee kodulehel (või muul viisil vastavalt valla äranägemisele).

 

  1. VASTUTAV TÖÖTLEJA

2.1. Andmesubjektide isikuandmete vastutav töötleja on Mustvee Vallavalitsus, registrikood 77000364, registrijärgne asukoht Tartu tn 28 Mustvee, Mustvee vald Jõgevamaa 49603

2.2. Kõikides Privaatsustingimuste ja isikuandmete töötlemisega seonduvates küsimustes saab pöörduda Mustvee Vallavalitsuse poole, saates päringu e-kirjaga aadressile maiko.koort@mustvee.ee

 

  1. MIS EESMÄRGIL JA MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

3.1.Vald kogub ja töötleb isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:

(a) Platvormiteenuste (piletimüük) osutamiseks

(b) Platvormiteenuste ja Platvormi täiustamiseks ja parendamiseks;

3.2. Vald kogub ja töötleb järgevaid isikuandmeid:

 

(a) Platvormiteenuste osutamise eesmärgil (eesmärk punktis 3.1.(a)):

  1. ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, ettevõtte nimi, makseviisi teave, vanus ja sugu;
  2. seos Partneriga ja tema Teenustega (nt asjaolu, et Lõppkasutaja on Partneri klient, andmed broneeritud ja kasutatud Teenuste kohta jne);

iii. tehnilised andmed nagu Platvormi kasutamise aeg ja viis;

(d) Platvormiteenuste ja Platvormi täiustamise ja parendamise eesmärgil (eesmärk punktis 3.1.(b)): eelkõige Lõppkasutaja poolt vabatahtlikult kättesaadavaks tehtud andmed nagu tema tagasiside Platvormiteenuste kohta, aga ka mistahes muud ülaltoodud isikuandmed olenevalt Platvormiteenuste jaoks tehtavatest konkreetsest uuendustest. Tavaliselt muudetakse isikuandmed sellisel juhul pseudonüümseks.

  1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIKUD ALUSED

4.1. Vald töötleb isikuandmeid, kuna see on vajalik piletimüügiteenuse osutamiseks (eesmärk punktis 3.1.(a)

4.2. Osas, kus Vald töötleb isikuandmeid Platvormiteenuste ja Platvormi täiustamise ja parendamise eesmärgil (eesmärk punktis 3.1.(b)), on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks Valla õigustatud huvi täiustada ja parendada Platvormiteenuste pakkumist ja nende kvaliteeti. Vald ei saa pakkuda parimaid ja kaasaegseimaid Platvormiteenuseid ilma vajalikke uuendusi tegemata.

  1. ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

5.1. Vald ei edastada Andmesubjekti isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud:

(c) Raamatupidamine (Mustvee Vallavalitsus raamatupidamise osakond)

(d) teenusepartneritele, kes osutavad maksevahendusteenust (Montonio).

5.2. Kõik punktis 5.1 nimetatud volitatud töötlejad tagavad sellise isikuandmete kaitse nagu isikuandmete kaitset reguleerivad õigusaktid sätestavad. Isikuandmete edastamisel väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda rakendatakse asjakohaseid kaitsemeetmeid, mis on kooskõlas Euroopa Liidu andmekaitse nõuetega. .

  1. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

6.1. Vald töötleb ja säilitab isikuandmeid ainult seni, kuni see on vajalik töötlemise eesmärgi täitmiseks – kui eesmärk on lõppenud, siis isikuandmed kustutatakse või muudetakse anonüümseks.

6.2. Vald töötleb ja säilitab isikuandmeid järgnevalt:

(a) kuni 1 aasta pärast kalapüügi võistluse toimumise lõppu, kui isikuandmeid töödeldakse Platvormiteenuste osutamise eesmärgil (eesmärk punktis 3.1. (a));

6.3. Isikuandmeid, mis sisalduvad raamatupidamise alusdokumentides, säilitab Mustvee Vallavalitsus 7 aastat alates selle majandusaasta lõpust, millega need dokumendid seotud on.

  1. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

7.1. Andmesubjektil on igal ajal õigus pöörduda Mustvee Vallavalitsuse poole vastavasisulise lihtkirjaliku ja vabas vormis taotlusega e-posti aadressil maiko.koort@mustvee.ee et:

(a) taotleda juurdepääsu Andmesubjekti kohta käivatele isikuandmetele;

(b) nõuda isikuandmete parandamist;

(c) nõuda isikuandmete kustutamist;

(d) piirata isikuandmete töötlemist;

(e) esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;

(f) nõuda isikuandmete ülekandmist;

(g) nõuda, et Andmesubjekti kohta ei võetaks vastu otsust, mis põhineb automatiseeritud töötlusel, kui seda tehakse;

(h) võtta tagasi nõusolek isikuandmete töötlemiseks, kui see on antud;

(i) esitada kaebus järelevalveasutusele (Andmekaitseinspektsioonile, lisainfot vaata: https://www.aki.ee/en; või kontakteeru: info@aki.ee).

7.2. Kui Mustvee Vallavalitsus töötleb isikuandmeid oma õigustatud huvi alusel, on Andmesubjektil õigus nõuda Mustvee Vallavalitsuselt täiendavat teavet õigustatud huvi kohta, sealhulgas selgitust Andmesubjekti ja Mustvee Vallavalitsuse huvide arvestamise ja vastastikuse kaalumise kohta.